Luat NQH cung cap dich vu tu van lien quan den bao hiem xa hoi truc tuyen hoan toan mien phi cho tat ca cac doi tuong khach hang thong qua tong dai 1900 1946. Quy khach se khong phai tra bat ki khoan phi nao ngoai chi phi ket noi len tong dai theo quy dinh cua Bo Thong tin va Truyen thong.

Who Voted for this Story